Angol nyelvtanfolyam

2019. Január 11-ig 40.000 Ft kedvezményt adunk minden tanfolyamra + 5 ajándék szolgáltatást a képzés mellé!

Nyitvatartásunk:

H-P 10:00-18:00

 

Angol nyelvtanfolyamaink tananyagát képezi a Speak Up! magazin kiadványa, melyet 66% kedvezménnyel adunk hallgatóinknak!


Az Euro Nyelviskola Budapesti központjában már 21 éve foglalkozik angol nyelvoktatással, így bátran mondhatjuk, hogy az angol nyelv szervezésében, lebonyolításában nagy tapasztaltunk van. Ha egy hatékony angol nyelvtanfolyamot keresel akkor most megtaláltad számodra a legmegfelelőbb nyelviskolát!

 

Az EURO Nyelviskola Pécsen 2011 szeptemberében nyitotta meg oktató központját, amely rövid idő alatt a város legkedveltebb nyelviskolája lett. Hallgatóink jelentős részét az angol nyelv érdekli, így különböző időbeosztásban, több szinten tudjuk hallgatóinkat oktatni.

 

 

Angol nyelvtanfolyam típusok intenzitás szerint

 

 

Intenzív angol nyelvtanfolyam:

4 hetes, heti  5x5 órás nyelvtanfolyam kezdő szinttől felsőfokú szintig.

-           Órabeosztás: hétfőtől péntekig

-           Órakezdés: 8:30,

-           Tandíj: 92.990Ft* Kedvezményes tandíj: 52.990 Ft

-           Középfok felett 3.000Ft felár fizetendő

 

Félintenzív angol nyelvtanfolyam:

10 hetes heti 2x5 órás nyelvtanfolyam kezdő szinttől felsőfokig

-           Órabeosztás: hétfő - szerda, kedd - csütörtök

-           Órakezdés: 17:00

-           Tandíj: 92.990Ft* Kedvezményes tandíj: 52.990 Ft

-           Középfok felett 3.000Ft felár fizetendő

 

Normál angol nyelvtanfolyam:

12 hetes heti 2x4 órás nyelvtanfolyam kezdő szinttől felsőfokig

-           Órabeosztás: hétfő - szerda, kedd - csütörtök

-           Órakezdés: 18:00

-           Tandíj: 92.990Ft* Kedvezményes tandíj: 52.990 Ft

-           Középfok felett 3.000Ft felár fizetendő

 

Hétvégi angol nyelvtanfolyam:

20 hetes heti 1x5 órás nyelvtanfolyam kezdő szinttől felsőfokig

-           Órabeosztás: szombat

-           Órakezdés: 9:00; 14:00

-           Tandíj: 96.990Ft* Kedvezményes tandíj: 56.990 Ft

-           Középfok felett 3.000Ft felár fizetendő

 

Minden egyes szintünk nyelvvizsgához hasonló vizsgával zárul, melynek eredményét átadjuk képzésben részt vevőink számára.

Modulfelosztás:

  • kezdő: 2 db 50 órás modul (A1.1-A1.2)
  • középhaladó: 2 db 50 órás modul (A2.1-A2.2)
  • haladó: 3 db 50 órás modul (B1.1-B1.2-B1.3)
  • középfokúnyelvvizsga-előkészítő: 6 db 50 órás modul (B2.1-B2.2-B2.3-B2.4-B2.5-B2.6)
  • középfok feletti: 4 db 50 órás modul (C1.1-C1.2-C1.3)
  • felsőfok: 2 db 50 órás modul (C1.4-C1.5-C1.6)

 

ONLINE JELENTKEZÉS

Jelentkezés

 

 

Angol nyelvtanfolyam szintjei és tanmenetei

 

Angol kezdő szint:

 

A kurzus során az alapvető nyelvtani tanulnivalók mellett nagy hangsúlyt fektetünk a szóbeli, kommunikációs készségek elsajátítására is. A nyelvtant a tanulók a tankönyv, a munkafüzet és egy kiegészítő, nyelvtani feladatokat és összefoglalót tartalmazó gyakorló füzet segítségével sajátítják el és gyakorolják mind elméletben, mind írásban.  A megtanultakat nem csak írásban, hanem szóban is gyakorolják különböző szituációk, párbeszédek során, egyéni, páros, vagy csoportos munkában. Ennek köszönhetően diákjaink már egy kezdő kurzus végén is tudnak nem csak írásban, hanem szóban is kommunikálni az alapvető nyelvtan használatával.

Kurzusainkat magas színvonalon oktató tanárok viszik, az ő munkájuknak köszönhetően diákjaink mindig elégedettek nyelviskolánkkal. Számunkra az oktatás magas színvonala mellett fontos, hogy az órák és a kurzusok során a tanulást élvezzék is a hallgatóink, ez iskolánk oktatási elvének egyik alaptétele. Így az órákon a színvonalas oktatás mellett a jó hangulat is garantált!

 

Kezdő angol nyelvtanfolyamainkon használt könyvek

KEZDŐ:  - John & Liz Soars: New Headway Elementary The Third Edition
KÖZÉPHALADÓ - John & Liz Soars: New Headway Pre-Intermediate The Third Edition
HALADÓ: - John & Liz Soars: New Headway Intermediate The Third Edition
NYELVVIZSGA -ELŐKÉSZÍTŐ - Danuta Gryca: Oxford Exam Excellence + Euro Nyelviskola saját jegyzete
KÖZÉPFOK FELETTI SZINT CAE GOLD Plus
FELSŐFOKÚ ELŐKÉSZÍTŐ: CAE GOLD Plus

 

Kezdő szintű angol tanfolyam tanmenete


New Headway Third Edition Elementary

Kommunikációs szándékok és témák

Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései,

Szókincs

Unit 1

Bemutatkozás, mások be­mu­ta­tása, név, származás, or­szág, saját magunk rövid leírása.

Az angol abc, betűzés, beszélgetés alapvető használati tárgyakról.

Számok, telefonszám, rövid beszélgetés tele­fonon, érdeklődés egymás hogylétéről.

A létige (be - am, is, are) alakjai jelen időben, személyes név­má­sok, birtokos melléknév, az angol mondat szórendje. Országnevek, tár­gya­kat jelentő főne­vek, számnevek, a főnév egyes és többes száma, az a/an határozatlan névelő.

Számnevek, az an­gol telefon­szám

 

Unit 2

Személyes adatok, élet­kor, lakóhely, tele­fon­szám, családi álla­pot, foglalkozás, a csa­lád rövid bemuta­tása. Alapvető dolgok és tulajdonságok meg­neve­zése, személy­leírás, email írása.

Gyorsétterem, étel­nevek, párbeszéd a pultnál.

Szókincs: név, kor, foglalko­zás, ország, telefon­szám, család­tagok stb.

Személyes névmá­sok és birtokos mel­lék­nevek, kérdés + rövid válasz (yes/no). Az 's birtokos, a what, who, where kérdőszó. Szókincs: étlap, ételnevek, how much, can I... ?

 

Unit 3

Személyes adatok, foglalkozás, hivatás, személyek és tevé­keny­ségeik leírása, és kérdés, érdeklődés ezzel kapcsolatban. Napirend, mindennapi tevékenységek, óra, időpont megjelölése. Különböző foglalkozást végző személyek be­mu­tatása.

Egyszerű jelen (Present Simple): szokásos, gyakori cselekvés kifejezése, come from, ország­nevek és a velük összefüggő mellék­nevek, like + ...-ing.

Present Simple alap­vető igékkel és hatá­ro­zókkal, állítás kér­dés, tagadás.

A pontos idő kifeje­zése.

 

Unit 4

Szabadidős tevékeny­ségek, kedvenc idő­töltés, hobby, rend­szeres tevékeny­ség, hetirend.

Kérdés, érdeklődés egymás tevékeny­sé­geivel kapcsolatban, különböző személyek időtöltésének leírása. Beszélgetés az egész­séges életmódról, szituá­ciós gyakorlatok köznapi társalgási kifejezésekkel.

Present Simple - állí­tás, kérdés, tagadás az összes személy­ben, like + ...-ing, a hét napjai, időhatáro­zók

Present Simple - állí­tás, kérdés, tagadás, like + ...-ing, a hét napjai, időhatáro­zók

Eldöntendő kérdés és rövid válasz egy­szerű jelenben, mini­szitu­á­ciók köz­na­pi té­mák­ban.

A közvetlen levél­forma.

Unit 5

Lakás, lakóhely, bútor­ok, tárgyak, eszközök megnevezése és he­lyé­nek meghatá­rozása.

Olvasás és társalgás egy érdekes lakóházról és különböző szemé­lyek otthonáról, saját otthonunk leírása. Útbaigazítás és infor­má­ció­kérés a város­ban rövid párbeszé­dekkel.

There is/are, hely­meg­határozás, elöl­járószók, lakással, ott­honnal kapcsola­tos szókincs, mutató és határozatlan név­mások (this, that, these, those, some, any).

There is/are, this, that, these, those, some, any - nyelvi elemek gyakorlása.

Szókincs: útbaigazí­tással és közleke­dés­sel kapcsolatos kifejezések.

 

Unit 6

Képesség kifejezése, érdeklődés arról, hogy mit tudnak egyes sze­mé­lyek.

Beszélgetés a múltról.

Múltbeli események leírása, életrajz, beszélgetés ismert emberek múltjáról.

Információkérés tele­fonon, szituációs gyakorlás. Állás­pá­lyá­zat levélben.

Can, could, a létige alakjai múlt időben (was, were) - állítás, kérdés, tagadás.

Could, was, were, múltra vonatkozó ha­tá­rozók és mellék­mon­datok.

Telefonáláshoz kap­cso­lódó kifejezések.

A hivatalos levél­for­ma.

 

Unit 7

Múltbeli események leírása, társalgás a múltról, híres emberek élete, előző napi prog­ramunk megbeszélése

Életrajz olvasása és írása, szókincsbővítés Dátum és időpontok meghatározása.

Egyszerű múlt (Past Simple), -ed végző­dés, did segédige, rendhagyó igék, múlt­ra vonatkozó idő­határozók. Past Simple, szabá­lyos és rendhagyó igék, állítás, kérdés, tagadás.

Szóösszetételek, igei kifejezések, sor­szám­nevek.

 

Unit 8

Híres találmányok - utalás a múltra idő­ha­tározók segít­sé­gé­vel, kérdés, érdek­lődés múltbeli esemé­nyekkel kapcsolatban.

Csodálkozás kifeje­zé­se, olvasás és társal­gás múltbeli esemé­nyek­kel kapcsolatban.

Ünnepek és a család, jókívánság kifejezése és fogadása, kiejtési és intonációs gyakorlatok.

Past Simple, szabá­lyos és rendhagyó igék, állítás, kérdés, tagadás, múlt­ra vo­nat­kozó idő­hatá­ro­zók, ago.

Past Simple, felkiáltó és kérdő mondatok, a jelen és múlt idő együttes használata, miniszituációk (ün­nep­lés, gratuláció stb.)

 

Unit 9

Étkezés, étel- és ital­ne­vek, kínálás és annak elfogadása, tetszés, nem­tet­szés kifejezése.

Élelmiszervásárlás, mennyiség kifejezése.

Szövegértés olvasás után, nemzeti ételek, receptek, társalgás élelmisze­rekről és ét­ke­zésről.

Udvarias kérés és vá­lasz étkezésnél, a mennyiség kifejezésé­nek gyakorlása.

Szobafoglalás.

Szókincs: étel- és ital­nevek. A főnevek megszámlálhatósága, much, many, some, any, egyes és többes szám, would like, yes, please, no, thanks.

Szókincsbővítés: étel- és ital­nevek, nemzeti ételek.

A meg­számlálható­ság­hoz kapcsolódó nyelvi jelensé­gek gyakorlása.

 

Unit 10

Városi és vidéki élet, összehasonlítás, a birtoklás kifejezése, szókincsbővítés: tulajdonságok.

Különböző helyek összehasonlítása, olvasott szöveg értése, társalgás a várossal és vidékkel kapcsolatos témákról.

Útbaigazítás városban és vidéken is, informá­ció­kérés

Összehasonlító szer­kezet, a melléknév középfoka, egyszerű és összetett alakok.

Valakinek van - have (got), állítás, kérdés, tagadás. A melléknév felső­foka, egyszerű és összetett alakok, össze­hasonlító szer­kezet.

Szókincs: várossal, vidékkel és útba­iga­zítással kapcsolatos kifejezések. Fel­szó­lító mondatok, az össze­hason­lító szer­ke­zet gya­kor­lá­sa.

 

Unit 11

Személyleírás, külső és belső tulajdon­sá­gok, ruhadarabok. Az éppen a be­széd pilla­na­tában történő cse­lek­vés kifejezése.

Birtoklás, valaki tu­laj­do­ná­nak fogalma, a be­széd pilla­na­tában tör­ténő cse­lek­vés ki­fe­je­zé­sének gyakorlása, társalgás kedvenc dol­gainkról. Ruhadarabok, ruha­vá­sár­lás

Folyamatos jelen (Present Continuous): a be­széd pilla­na­tában történő cselekvés ki­fe­jezése, állítás, kér­dés, tagadás.

Have (got), Present Continuous, Present Simple, whose, sze­mé­lyes és bir­to­kos név­mások.

Szókincsbővítés: ruha­darabok és ki-egé­szítők, ruház­kodás. Szókincs: színek, test­részek, ruhával és vásárlással kapcso­la­tos kifejezések.

Unit 12

Jövőre vonatkozó szán­dék, terv, biztosan bekövetkező esemény, a jövő és a jelen együttes gyakorlása.

Olvasott szöveg érté­se, jövőre, jelenre és múltra vonatkozó tár­sal­gás.

Társalgás és szókincs­bővítés időjárással és évszakokkal kapcsolat­ban. Javaslattétel.

A going to szerkezet, jövőre vonatkozó idő­határozók, Present Continuous, cél­ha­tá­ro­zói mellékmondat

going to, Present Continuous, Present Simple, Past Simple, shall, let's.

Szókincs: sport, idő­járás.

 

Unit 13

Történetmondás, a jelen és múlt együttes gyakorlása, különféle kérdőszók használata, melléknevek és hatá­ro­zó­szók használata.

Érzelmek kifejezése.

Olvasott szöveg értése és tartalmi össze­fog­la­lása.

Patikában

A kérdőszók áttekin­tése, Present Simple / Continous, going to, Past Simple, az angol mondat szórendje, mel­lék­nevek és hatá­ro­zó­szók.

Érzelmet kifejező mel­lék­nevek / mel­lék­névi­ ige­nevek, -ing, past participle, ok­ha­táro­zói mellékmon­dat.

Szókincs: gyógysze­rek, gyógyszertár.

 

 

Középhaladó szintű angol tanfolyam:

A kurzus során a nyelvtani tanulnivalók mellett nagy hangsúlyt fektetünk a szóbeli, kommunikációs készségek elsajátítására is. A nyelvtant a tanulók a tankönyv, a munkafüzet és egy kiegészítő, nyelvtani feladatokat és összefoglalót  tartalmazó gyakorló füzet segítségével sajátítják el és gyakorolják mind elméletben, mind írásban.  A megtanultakat nem csak írásban, hanem szóban is gyakorolják különböző szituációk, párbeszédek során, egyéni, páros, vagy csoportos munkában. Ennek köszönhetően diákjaink  a középhaladó  kurzus végén tudnak nem csak írásban, hanem szóban is folyékonyan, összefüggően kommunikálni a megtanult nyelvtan használatával, melynek eredményeként tanulóink a középhaladó kurzus elvégeztével készen állnak bármely alapfokú nyelvvizsga letételére.

Kurzusainkat magas színvonalon oktató tanárok viszik, az ő munkájuknak köszönhetően diákjaink mindig elégedettek nyelviskolánkkal. Számunkra az oktatás magas színvonala mellett fontos, hogy az órák és a kurzusok során a tanulást élvezzék is a hallgatóink, ez iskolánk oktatási elvének egyik alaptétele. Így az órákon a színvonalas oktatás mellett a jó hangulat is garantált!

 

Középhaladó angol nyelvtanfolyamainkon használt könyvek

KEZDŐ:  - John & Liz Soars: New Headway Elementary The Third Edition
KÖZÉPHALADÓ - John & Liz Soars: New Headway Pre-Intermediate The Third Edition
HALADÓ: - John & Liz Soars: New Headway Intermediate The Third Edition
NYELVVIZSGA -ELŐKÉSZÍTŐ - Danuta Gryca: Oxford Exam Excellence + Euro Nyelviskola saját jegyzete
KÖZÉPFOK FELETTI SZINT CAE GOLD Plus
FELSŐFOKÚ ELŐKÉSZÍTŐ: CAE GOLD Plus

 

Középhaladó szintű angol tanfolyam tanmenete:


New Headway Third Edition Pre-Intermediate

Kommunikációs szándékok és témák

Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései,

Szókincs

Unit 1

Bemutatkozás, szemé­lyes adatok, név, szár­mazás, or­szág, saját magunk és mások rö­vid leírása. Különféle emberek be­mu­tatása, meg­is­me­ré­se - foglalkozás, tulaj­donságok, kedvtelés, szabadidő.

Present Simple és Pre­sent Continuous - állí­tás, kiegé­szí­tendő és eldöntendő kér­dés, ta­ga­dás, rö­vid válasz, kérdő­szók gya­korlása, Past Simple. Present Simple, Pre­sent Continuous, szó­fa­jok neve an­go­lul, fo­no­lógiai jelek ol­va­sá­sa, köznapi társal­gási kifeje­zé­sek.

Unit 2

Napirend, hétköz­na­pi tevékenységek, mun­ka, házimunka és egyéb elfoglaltság. Rendszeres tevé­kenységek, életvitel, foglalkozás, lakóhely.

Present Simple, Pre­sent Continuous, have (got), köz­napi tevékenységekre uta­ló kifejezések, kötő­szók. Present Simple, Pre­sent Continuous, Past Simple, köznapi társal­gási kifejezé­sek.

Unit 3

Múltban történt érde­kes ese­mények me­sélése. Hírek és történet ol­va­sá­sa. Történet olvasása és mesélése, idő(pont) meg­ha­tá­ro­zása.

Past Simple, Past Continuous, állítás, kérdés, tagadás, rend­hagyó igék. Past Simple, Past Continuous, (un)­fortunately. Past Simple, rend­hagyó igék, hatá­rozószók, szórend, időhatározók, dátum kifejezése.

Unit 4

Vásárlás kisebb bol­tok­­ban és ABC áru­ház­ban, vásárlás az inter­ne­ten. Bevásárlás, ismert kül­föl­di vásárló­he­lyek

Megszámlálhatóság, some, any, much many, something stb., have (got), there is/are, a/an, vásár­lás­hoz kap­csolódó ki­fe­je­zé­sek.

Unit 5

Tervek és remények. Szándék és tervek a jövőre vonatkozóan. A fiatalok problémái, érzések, személyek hogy­léte.

I'd like, I enjoy stb.

Főnévi igenév, az ige -ing alakja. going to, will, Present Continuous, az igei­dők áttekintése, is­mét­lő gyakorlatok múlt és jelen időben is. -ed és -ing mellék­nevek, érzéseket, bel­ső tulajdon­sá­go­kat, elvont fogal­makat jelentő szavak.

Unit 6

Kedvenc időtöltés és hobbi, össze­hason­lí­tás. Összehasonlítás.

Ellentét kifejezése.

Szobafoglalás szállo­dá­ban.

what ... like, a mellék­név fokozása, össze­hason­lító szer­kezetek. Rendhagyó mellék­nevek, a mellék­név fokozása, össze­ha­son­­lító szer­kezetek, ellentétes értelmű mellékmondatok. Rokon- és ellentétes értelmű szavak.

Szobafoglalással kap­csolatos kifejezé­sek.

 

MID-TERM TEST

 

Unit 7

Híres emberek, sztá­rok tevékenysége. Történet olvasása és életrajz írása.

Present Perfect, rend­hagyó igék, idő­határozók, ever, never, since, for. Past Simple, szabá­lyos és rendhagyó igék, szófajok, szó­kép­zés, hangsúly.

Unit 8

Foglalkozás, állás, kötelesség. A fiatalok önálló élete, fiúk és lányok pálya­vá­lasz­tása, álláspályá­zat. Orvosi rendelő­ben.

have to, kötelezett­ség kifejezése, foglalko­zást jelentő kifeje­zé­sek, should, must, can. Betegség­gel, orvos­sal kap­cso­latos ki­fejezések.

 

Unit 9

Kirándulás, utazás, út­bai­ga­zí­tás.

A feltételes mondat 1. típusa, időhatáro­zói mellékmondatok, when, if, before, as soon as, until. Kifeje­zések take, get, make, do igével. Utazással, útbaigazí­tással, helyismerettel kap­cso­la­tos kifejezé­sek.

 

Unit 10

Találmányok, ismert márkák, helyek és feltalálók. A DNS felfedezése, Google - internetes keresés.

Bosszantó dolgok. Beszélgetés telefonon.

Szenvedő szer­kezet, a cselekvő és szen­vedő szer­kezet össze­hasonlítása, a by elöljárószó, Past Simple, Present Perfect, ige+főnév kifejezések. Szenvedő szer­kezet, ige+főnév kifejezé­sek. Szókincsbőví­tés: köznapi műszaki cikkek és berendezé­sek. Telefonáláshoz kap­cso­ló­dó kifeje­zé­sek

Unit 11

Feltételezés, képze­let­beli feltételek. Feltételezés, esetle­ges­ség, személyes ter­vek a jövőre vonat­ko­zó­an. Yellowstone - az al­vó vulkán, feltételezések

 

A feltételes mondat 2. típusa, was/were, would, if, if I were you. might, kü­lön­fé­le igeidők.

számnevek, igei ki­feje­zések és idió­mák, felkiáltó mon­da­tok, so, such.

Unit 12

A hajléktalanok lehe­tő­ségei, utcai újság­áru­sí­tás, köznapi tevé­keny­sé­gek. A sarkvidékek kuta­tói, életrajz.

Hétköznapi szociális helyzetek.

 

Present Perfect Con­tinuous, kifejezések bring, take, come, go igével.

Present Perfect Con­tinuous, Present Perfect.

 

 

 

Haladó angol tanfolyam:

A kurzus során az alapvető, illetve bonyolultabb nyelvtani tanulnivalók mellett nagy hangsúlyt fektetünk a szóbeli, kommunikációs készségek elsajátítására is. A nyelvtant a tanulók a tankönyv, a munkafüzet és egy kiegészítő, nyelvtani feladatokat és összefoglalót  tartalmazó gyakorló füzet segítségével sajátítják el és gyakorolják mind elméletben, mind írásban.  A megtanultakat nem csak írásban, hanem szóban is gyakorolják különböző szituációk, párbeszédek során, egyéni, páros, vagy csoportos munkában. Ennek köszönhetően diákjaink  a haladó  kurzus végén tudnak nem csak írásban, hanem szóban is folyékonyan, összefüggően, stílusosan kommunikálni a megtanult nyelvtan  és szókincs használatával.

Kurzusainkat magas színvonalon oktató tanárok viszik, az ő munkájuknak köszönhetően diákjaink mindig elégedettek nyelviskolánkkal. Számunkra az oktatás magas színvonala mellett fontos, hogy az órák és a kurzusok során a tanulást élvezzék is a hallgatóink, ez iskolánk oktatási elvének egyik alaptétele. Így az órákon a színvonalas oktatás mellett a jó hangulat is garantált!

 

Haladó angol nyelvtanfolyamainkon használt könyvek

KEZDŐ:  - John & Liz Soars: New Headway Elementary The Third Edition
KÖZÉPHALADÓ - John & Liz Soars: New Headway Pre-Intermediate The Third Edition
HALADÓ: - John & Liz Soars: New Headway Intermediate The Third Edition
NYELVVIZSGA -ELŐKÉSZÍTŐ - Danuta Gryca: Oxford Exam Excellence  + Euro Nyelviskola saját jegyzete
KÖZÉPFOK FELETTI SZINT CAE GOLD Plus
FELSŐFOKÚ ELŐKÉSZÍTŐ: CAE GOLD Plus

 

Haladó szintű angol tanfolyam tanmenete:


New Headway Third Edition Intermediate

Kommunikációs szándékok és témák

Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései;

Szókincs

 

Unit 1

Általános dolgok, ada­tok magunkról és má­sok­ról. A modern világ csodái, felfedezések, talál­má­nyok.

Hétköznapi helyzetek.

Igeidők gya­korlása Present / Past / Pre­sent Perfect - Simple / Continuous, szen­ve­dő szer­ke­zet Present / Past Simple Passive

Szókincs: utazás, tudományok, inter­net stb.

Unit 2

Család, foglalkozás, sza­bad­idő. Foglalkozás, munka. A "bohócdoktor" (szöveg olvasása)

Sport és szabadidő.

 

Pre­sent Simple / Con­tinuous, kérdés­feltevés, rövid vá­lasz.

Pre­sent Simple /  Con­tinuous, foglal­ko­zást jelentő kifeje­zé­sek.

Orvossal, kórházzal kapcsolatos kifejezé­sek

Pre­sent Simple, sport­hoz és szabad­idős tevékenységek­hez kapcsolódó kife­je­zé­sek, számnevek, a levél- és email­forma.

 

Unit 3

Történet me­sélése. Napi események és tevékenységek el­mon­dása.

Életrajz olvasása és mesélése.

Könyv és film. Véle­mény­alkotás.

 

Past Simple / Con­tinuous, idő­hatá­ro­zók, egyenes és fordított szórend.

Szókincsbővítés: mű­vészet és iro­da­lom.

Past Simple, szen­ve­dő szerkezet.

Olvasással, fil­mek­kel kapcsolatos kifejezé­sek. Személyes és egyéb névmások, one/ones.

Unit 4

Mit tegyünk és mit nem. Utazás és/vagy kirán­dulás tervezése. Viselkedés kül­föl­dön, üdvözlés, ruházkodás, étkezés.

Meghívás társaságba, kérés, felajánlás.

 

Modális segédigék, can, should, must have to, be allowed to.

Modális segédigék, országokkal, nemze­ti­séggel kapcsolatos fő­nevek és mellék­ne­vek.

For / against - érve­lés, a fogal­maz­vány szerkezeti elemei.

Köznapi társalgási ki­feje­zé­sek kéréssel és felajánlással kap­cso­lat­ban.

Unit 5

Szándék, cselekvés a közeli jövőben, vásár­lás.

Utazás, szálloda, nya­ra­lás, üzleti út, szoba­foglalás. Időjárás.

 

Future Simple, going to, I think, Present Continuous, idő­ha­tá­ro­zók

Present Continuous, Future Simple, going to, utazás­sal, szoba­foglalással kapcsola­tos kife­jezé­sek. Időjárással, utazás­sal kapcsolatos kife­jezé­sek és társalgási fordulatok.

Unit 6

Érdeklődés, kedvtelés, hobbi.

A pizza, a világ egyik legismertebb étele (szöveg olvasása)

Helyleírás, ismert városok.

 

Érdeklődés, kedvte­lés, tárgyak, helyek, étel­ek stb. leírásához szükséges kifeje­zé­sek, like, love, dis­like, enjoy, want, igei kifejezések és szer­ke­zetek, infinitive vs participle.

Szókincsbővítés: éte­lekkel kapcsolatos sza­vak.

Much, many - hatá­rozatlan névmá­sok és kérdőelemek.

A témához kapcsoló­dó melléknevek, fel­ira­tokra, táblákra jel­lem­ző nyelvi elemek. Vonatkozó névmás, jelzői mellékmondat.

 


 

 

 

Unit 7

Foglalkozás, hivatás, munka, álláspályázat.

Hírek, újságcímek.

Különleges hivatások. Hivatás, munka, be­szél­getés telefonon.

Past Simple, Present Perfect, szenvedő szerkezet, a hi­va­ta­los levél szer­ke­zete és szókincse, hírek és újságcímek nyelve­zete.

Past Simple, Present Perfect, Future Simple, igei kifeje­zések és idiómák, te­le­fonbeszélgetésben használt kifejezések.

Unit 8

Valóságos és lehet­sé­ges feltétel. Feltételezés, képzelt helyzetek, tanácsadás, javaslat, vélemény

A feltételes mondat 1. és 2. típusa, will, would, should. Idő­ha­tá­ro­zói mellék­mon­datok.

érzékletes, "erős" je­len­té­sű mellék­ne­vek.

Unit 9

Lehetőség, valószínű­ség, tulajdonságok, vi­szo­nyok.

Személyek tulaj­don­sá­gai és egy­más­hoz való viszonya.

Tulaj­don­sá­gok és a személyiség leírása.

 

Modális segédigék, can, can't, could, must, might, must have been, can't have been.

A témához kap­cso­lódó mellék­ne­vek, em­beri viszonyokkal kapcsolatos kifeje­zé­sek, so do I, neither do I.

 

Unit 10

Múltban kezdődött, a jelenre is érvényes cselekvés és állapot.

Életrajz, hírnév (szö­veg olvasása).

Hobbi: gyűjtés.

Present Perfect Simple / Con­tinuous, (vs Past Simple) + időhatározók és idő­határozói mellék­mon­datok.

Szóképzés: összetett főnevek. Mennyiség kifejezése.

Unit 11

Udvarias érdeklődés. Érdekes dolgok a világ­ban. Emlékezés és felejtés.

 

Függő kérdés, "ugye" kérdés, udvarias tár­sal­gási fordulatok.

Névmások. Szókincs­bővítés az olvasott szöveg alapján.

Testrészekkel kap­csola­tos kifejezések és idiómák, közvet­len társalgási for­du­la­tok, in fact, of course, fortunately never­the­less stb

Unit 12

Az élet nagy ese­mé­nyei. Mások mondatai­nak közvetítése.

Születés, házasság, halál.

Daltanulás, bocsánat­kérés.

 

Függő beszéd (állí­tás, felszólítás, ké­rés).

Szókincsbővítés: há­zas­ság­gal, szüle­tés­sel, halál­lal kap­cso­la­tos kifeje­zé­sek.

Udvarias társalgási for­du­la­tok.

 

 

 

Angol nyelvvizsga előkészítő szint:

A kurzus során a bonyolultabb nyelvtani tanulnivalók mellett nagy hangsúlyt fektetünk a szóbeli, kommunikációs készségek elsajátítására, gyakorlására. A nyelvtant a tanulók a tankönyv, és egy kiegészítő, nyelvtani feladatokat és összefoglalót tartalmazó gyakorló füzet segítségével sajátítják el és gyakorolják mind elméletben, mind írásban.  A megtanultakat írásban és szóban gyakorolják különböző szituációk, párbeszédek során, egyéni, páros, vagy csoportos munkában, illetve a nyelvvizsgákon elvárt formákban és témakörökben.  Ennek köszönhetően diákjaink  a középfokú nyelvvizsga előkészítő  kurzus végén  írásban és  szóban is folyékonyan, összefüggően, kifinomultan tudnak kommunikálni a megtanult idegen nyelven, melynek eredményeként tanulóink a középfokú nyelvvizsga előkészítő kurzus elvégeztével készen állnak bármely középfokúfokú nyelvvizsga letételére.

Kurzusainkat magas színvonalon oktató tanárok viszik, az ő munkájuknak köszönhetően diákjaink mindig elégedettek nyelviskolánkkal. Számunkra az oktatás magas színvonala mellett fontos, hogy az órák és a kurzusok során a tanulást élvezzék is a hallgatóink, ez iskolánk oktatási elvének egyik alaptétele. Így az órákon a színvonalas oktatás mellett a jó hangulat is garantált!

 

A nyelvvizsga előkészítő angol tanfolyamainkon használt könyvek

KEZDŐ:  - John & Liz Soars: New Headway Elementary The Third Edition
KÖZÉPHALADÓ - John & Liz Soars: New Headway Pre-Intermediate The Third Edition
HALADÓ: - John & Liz Soars: New Headway Intermediate The Third Edition
NYELVVIZSGA -ELŐKÉSZÍTŐ - Danuta Gryca: Oxford Exam Excellence  + Euro Nyelviskola saját jegyzete
KÖZÉPFOK FELETTI SZINT CAE GOLD Plus
FELSŐFOKÚ ELŐKÉSZÍTŐ: CAE GOLD Plus

 

Angol középfokú nyelvvizsga előkészítő szint tanmenete:

 

Nyelvtan

Szóbeli témakör

jelen idők

család

múlt idők

emberi kapcsolatok

jövő idők

ünnepek

módbeli segédigék

felhasználói társadalom

ismétlés

divat

feltételes mód

ház / lakás

függő beszéd

természeti jelenségek

szenvedő szerkezet

környezetvédelem

ismétlés

iskola

mid-term test

nyelvtanulás

műveltetés

a munka világa

jelzői mellékmondatok

életmód

célhatározói mellékmondatok

étkezés

infinitive and gerund

betegségek

ismétlés

szabadidő

participle

kultúra

phrasal verbs

sport

articles

utazás

ismétlés

kommunikáció

end-term test

tudományos fejlődés

 

 


ELÉRHETŐSÉGEINK

EURO Nyelviskola Pécs – Pécs, Rákóczi út 70.
0670 633-9896

EURO Nyelviskola - a gyors eredmények specialistája!